leer
www.vize.com.tr www.vize.com.tr www.vize.com.tr
www.vize.com.tr
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Topçuköy
Pazar, 10 Şubat 2008
TOPÇUKÖY

 


Daha önce Rum Köyü olan Topçuköy'un eski adı da Topçu'dur.  Lozan Anlaşması, nüfus mübadelesine göre  Yunanistan'dan gelen göçler ile kurulmuştur.Köyde 230 hane olup, köyün nüfusu 2007 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre 601'dir.Köyün ilçe merkezine uzaklığı 11 km.,  il merkezine uzaklığı ise 67 km.'dir. Köyde sağlık evi bulunmamakta olup,  ilköğretim okulu ise mevcuttur. Alt yapı olarak köyde su şebekesi olmakla beraber, yaz aylarında yer yer yetersiz kalmaktadır.Kanalizasyon sistemi mevcut değildir.Köyün geçim kaynağı ise,  tarım ve hayvancılıktır. Köy Derneğine ait web sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız.

Image

A-KONUMU:
Vize İlçesine bağlı bulunan köyün ilçeye uzaklığı 11 Km dir.Köy bağlı bulunduğu ilçenin güneyindedir.Köy hafif meyilli iki yaka üzerine kurulmuş,membağı köyün üst başından çıkan ufak bir dere ile ikiye ayrılmıştır. Köy yerli ve muhacir mahallesi diye iki gruptan oluşmuştur. Yerli mahallesi kuzey kısımda,muhacir mahallesi güney kısmında yer almaktadır.Köyün genel görünümü ova niteliği taşımaktadır. Çok hafif engelli arazi üzerine konuşlandırılmıştır.

Image
 

B- TARİHÇESİ:
Köyün kesin olarak ne zaman,kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir.Bu gün yerleşme sahası olan köyün civarındaki tarlaların sürülmesi sırasında eski dil yazılmış mermer par-çalarla,geniş yüzeyli pişmiş tuğlalara rastlanmıştır.Bu kalıntılar köyün eski bir tarihe sahip olduğunu ve çeşitli istilalara uğradığının kanıtı sayılmıştır.

Yapılan incelemelerde köy halkının 1913 yılında Yunanistan'ın Selanik şehrinden göç ederek 200-300 kadar nüfusla bugünkü köye gelmişler,geldikleri zaman 90 yapı ve bir o kadar büyük ve küçük baş hayvan, ekilmiş olan tarlaları ve boşaltılan köyün ambarlarında zahire bulmuşlardır. Yaşlıların anlattıklarına göre ,geldikleri zaman köyün uzun bir tarihe sahip olduğunu belirten bir kilise,biri yeni olmak üzere iki mezarlık bulmuşlardır. 1919 yılından Yunan işgaline kadar köye yerleşip çalışan ilk göçmenler işgalle köyü terk ederek 1913 yılından sonra kurulan Türk köylerine yerleşmişlerdir. Bunun böyle olmasının sebebi 1913 yılından önce bu yöreyi terk eden Yunanlıların 1919 işgalinden sonra geri dönerek kendi evlerine yerleşmelerinden kaynaklanmıştır.
Kurtuluş savaşından sonra Türkler tekrar köye gelmiş ve 1934 yılında ve 1951-1979 yıllarında iki defa daha göç dalgasına maruz kalmıştır.Bu gün üç göç dalgası sonunda köyün nüfusu 1998 sayımına göre 790 dır.
 

C- EKONOMİK DURUM:
Köy sakinleri geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlamaktadır.Ayrıca köyden yaklaşık 60-65 civan kişi çeşitli fabrikalarda işçi olarak çalışmaktadır.Köy bağlı bulunduğu ilçenin en iyi ve modern hayvancılık yapan yeridir. Tarım ürünleri ise daha çok buğday, arpa, yulaf ve ayçiçeğidir.Az miktarda da sebze ürünü yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin arazi üzerindeki yeri ve yüzdesi şu şekildedir:Buğday %40, Ayçiçeği %40,yulaf %18,sebze ürünleri ise %2 dir.Köy halkı devlet imkanlarından yararlanmakta ,aldığı krediyi genelde tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde ve modern tarım yapabilmekte kullanmaktadır.
Köy halkının veya köyün ortak gelir sağlayacağı başka imkan (Maden v.s)yoktur. Köyde topluma açık yerler genelde köy kahveleri olup toplam mevcudu 4 tür. Ayrıca bakkal ve kooperatif bulunmaktadır.Köy halkı ihtiyaçlarım ilçeye gitmediği zaman 5 bakkal ve kooperatiften karşılamaktadır. Köy halkı ürettiklerinin pazarlamasını köyde yaptığı gibi Yağlı Tohumlar, Toprak Mahsûlleri Ofisi,Köy Koop,ve özel sektöre satmaktadır.
 

D- SOSYAL DURUMU:
Köyün gelir dağılımı genelde aynı olup fazla farklılık göstermemektedir. Belirgin bir sosyal farklılaşma yoktur. Son 5 yıldır dışarıya göç eskiye oranla azalmıştır. Asıl toprak sahibinin ölmesi ve toprağın oğullar arasında paylaştırılması toprağın kullanımım değiştirmiş geçinme sorunları ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla küçük toprak parçasından geçimini sağlayan aileler sanayi kuruluşu olan fabrikalara işçi olarak gitmiştir. Köylü arasındaki saygı ve sevgi eskiye nazaran azalmış ,gelen*k ve görenekler,örf ve adetler nispeten zayıflamıştır. Yurt genelinde olduğu gibi köyde de son yıllarda artan içki tüketimi birçok olumsuzluğu beraberinde getirmiş,ailevi olaylara sebep olmuş,çocukların ve gençlerin yetişmesi ve yetiştirilmesinde olumsuzluklar yaratmıştır.Köyde
46 sene önce vuku bulan bir adam öldürme olayı dışmda böyle bir olay olmamıştır.Türk toplumunun genelde kabul ettiği kız kaçırma olayı bu köyde de olmakla birlikte huzursuzluk meydana gelmemektedir. Akraba evliliği hiç yapılmamaktadır.
1960 lı yıllara kadar köyde siyasi hayat oldukça etkili olmuş ve bölünmeler meydana gelmiştir. 1980 e kadar devam eden bu hava daha sonra kaybolmuş ve demokratik ortam hızla yerleşmiştir.Meydana gelen siyasi tartışmalar eylemden ziyade karşılıklı fikir teatisi şeklinde kalmaktadır.

E-SAGLEC HÎZMETLERİ:
Köyün halen bir sağlık ocağı bulunmakla birlikte sağlık hizmeti veren ebe yada doktor bulunmamaktadır. Sağlık ekipleri zorunlu hallerde ve periyodik aralıklarla köye gelip hizmet vermektedir.
 

F-EĞİTİM:DURUMU:
Köyde 1-5 arası sınıflan bulunan bir ilköğretim okulu mevcut olup öğretmen kadrosu tamdır. Okul bünyesinde Ana sınıfı derslik yetersizliğinden dolayı bulunmamaktadır.Köyümüzde kütüphane ya da okuma odası bulunmamaktadır.Okul Müdürünün yaptığı teşebbüs köylü tarafından yeterince dest eklenmemiş tir. Okul çağma gelmiş her çocuk okula devam etmekte ve kız erkek aynı sıra ve saflarda eğitim görmektedir. .Yeni nesil çocuklar okumaya daha meraklı ve istekti olup bunu karşılamak için İlçe ye ve ile gitmektedir. Okulumuzda 5. sınıfı bitirenler 6-7-8 .sınıfı Çövenli ve Vize'de okumaktadırlar.Köyde İlköğretim okulu dışmda herhangi bir kurs gözlenmemiştir.Aynca 30-45 yaş arası olan kişilerin betili bir ölçüde.kayda değer şekilde eğitim ve Öğretimde geri kaldığı, gerekli teşviği göremediği tespit edilmiştir.
 

G-FOLKLÖR:
Trakya yöresinin karakteristik özelliklerinin aynısını köyde görmek mümkündür.Halk kendi hayatım ve folklorunu yaşatma çabası içinde olup maniler ve fikralar üretilmektedir. Son yıllarda asker uğurlamaları bir şölen halini almış ve bir düğün havası içinde yapılmakta ,yemekler yenmektedir.Köy halkı genel olarak Trakya bölgesinin oyunlarından olan karşılama,horon,kasap ve çiftetelli oyunlarım gerek kendi aralarındaki eğlencelerde ,gerek düğünlerde oynamaktadır. .Evlendirme geleneği her ne kadar görücü usûlde yapılmakta ise de özellikle genç nesillerin bu geleneği büyük oranda yıktığı ve aşk evliliği yaptıktan gözlenmektedir. Buna rağmen örf ve adetlerine bağlı olan halk evlendirme olaylarında bu geleneğinden vazgeçmeyip eski düzende evlenmelerde gözlenmektedir. Yani damat adayının en yalan veya en büyük akrabası kız evine gidip anne-babadan kızı ister.Ondan sonra söz kesilir.,nişan ve düğün yapıhr.Nikah resmi olup dini vecibe olarak ta imam nikahı kıyılmaktadır.Düğünden sonra önce kız baba evine,damat ve damadın en yakın akrabalan çağrılarak gezi yapılır.Bu işler oğlan tarafıncada yapılır ve iki aile arasmda yakınlaşmanın arttırılması sağlanır.Düğünden bir gece Önce ise kına gece yapılır.,geline kına yakılır .Düğünler genelde Cuma günü başlar ve Pazar gününe kadar sürer. Salon düğünü de yapanlar az değildir.Çalgı olarak ta davul zuma ,klarnet ve okestra kullanılır.

KÖYDE YAKILAN BAZI MANİLER

Ayakkabımı giydim
Bakarım dillerine
Beni de öğret yarim
Kasaba dillerine.

Evinin önünde kuyu
Uyu sevdiğim uyu
Yarime içilmişler
Benden ayrılık suyu

Mani benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim
Nazlı yarin yolunu
Akşam sabah gözlerim.

Annem entari almış
Rengi akşam güneşi
Dalgayı bırak yarim
Ciddi yapalım işi

Altım var boynunda
Evleri yol boyunda
Kız sen ne kadar güzelsin
Melek mi var soyunda 

 
Dumansız Hava Sahası

    

Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

www.vize.com.tr - 2006